Personal Site

My photo

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ๑๐ มีนาคม๒๕๒๙

"การทำความดีนั้น... โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า...แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่...ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว"

_________________________________________________________

Academic work

1.สกุล คำนวนชัย และชม กิ้มปาน(๒๕๕๘).“ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก กรณีศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี”,การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ ๕,ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี, ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘, หน้า ๑๓๒-๑๔๔.

2.สกุล คำนวนชัย และชม กิ้มปาน(๒๕๖๐).“ระบบคัดแยกสายพันธุ์เมล็ดข้าวเปลือกด้วยการประมวลผลภาพวิธีการ SURF กรณีศึกษา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี”,การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ ๗, ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี, ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐, หน้า ๑๘๑-๑๙๔.

3.สกุล คำนวนชัย และชม กิ้มปาน(๒๕๖๐).“อินเทอร์เน็ตออฟติงการรดน้ำในแปลงผักชีพร้อมแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชัน”, วารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH ปีที่ ๑๒, ฉบับที่ ๑, มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐, หน้า ๘๙-๑๐๑.

4.Skul Kamnuanchai,Chom Kimpan(2017)."Application of microcontroller with cellular network to monitor the temperature inside the Telecommunication exchange building",The 21st International Computer Science and Engineering Conference Bangkok, THAILAND,November 15-18, 2017. P.106-111.[Date Added to IEEE Xplore: 23 August 2018]